الگوریتم (فصل اول - جلسه سوم)


آنچه در این جلسه میخوانید :

 - حلقه ها


حلقه ها

در حل بسیاری از مسائل با عملیاتی روبرو می‌شویم ، كه نیاز به تكرار دارند و عمل تكرار آنها به تعداد مشخصی انجام می‌گیرد.

فرض كنید، بخواهیم میانگین 100 عدد را محاسبه كنیم، در اینصورت منطقی بنظر نمی‌رسد كه 100 متغیر مختلف را از ورودی دریافت كنیم سپس آنها را جمع كنیم.


انواع حلقه ها

 - حلقه های با تکرار مشخص
 - حلقه های با تکرار نا مشخص


حلقه های با تکرار مشخص

در این نوع حلقه‌ها تعداد تكرار مشخص می‌باشد. این حلقه از اجزاء زیر تشكیل می‌شود:

1)  اندیس حلقه
2)  مقدار اولیه برای اندیس حلقه
3)  مقدار افزاینده برای اندیس حلقه (معمولا یك واحد در هر مرحله)
4)  مقدار نهایی (تعداد تكرار حلقه)
5)  شرطی برای كنترل تعداد تكرار حلقه


این حلقه‌ها را غالباً با فلوچارت بصورت زیر نمایش می‌دهند:


مثال : فلوچارتی رسم نمائید كه عدد n را از ورودی دریافت كرده، مجموع اعداد از یك تا n را محاسبه كند.

توضیحات: n مقدار نهایی حلقه و i اندیس (شمارنده) میباشد.


نمونه اجرای فلوچارت بالا بصورت زیر است:


تمرین 8 - فلوچارتی رسم كنید كه n عدد از ورودی دریافت كرده، بزرگترین مقدار از بین n عدد را پیدا كرده در خروجی چاپ نماید.

تمرین 9 - فلوچارتی رسم نمائید كه n , x  ، دو عدد صحیح مثبت را از ورودی دریافت كرده سپس x به توان n را محاسبه كند.

پ.ن 1: تمریناتی که در آخر هر جلسه قرار میدهم ، محک خوبی است برای آنکه خود را بیازمایید .

به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...

ارسال توسط admin1

صفحه قبل 1 صفحه بعد