شرايط و مدارک تخفيف شهريه چند دانشجويي

  شرايط و مدارک تخفيف شهريه چند دانشجويي

  شرايط و مدارک تخفيف شهريه چند دانشجويي

 

 

شرايط :

1. هر دو دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي و يا واحد سما مشغول به تحصيل باشند.

2. دانشجو در نيمسال گذشته مشروط نشده باشد.

3. دانشجويان در يك خانواده ، تحت تكفل يك نفر و مجرد باشند.

4. دانشجو در واحد انديمشک ميهمان نباشد.

5. به دانشجوياني كه درس معرفي به استاد و پروژه پاياني آنها باقيمانده است، تخفيف تعلق نمي گيرد.

* محل تحويل مدارك ، دفتر امور  شهريه مي باشد.  مهلت ارائه مدارك ذيل از تاريخ             91/08/01 الي  91/08/15 خواهد بود.  (اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد).

مدارك مورد نياز:

1. اصل  شناسنامه دانشجويان.

2. گواهي اشتغال به تحصيل ترم جاري دانشجوي ديگر. (اگر هر دو نفر دانشجوي واحد انديمشک باشند پرينت انتخاب واحد ترم جديد كافيست).

3. تكميل فرم درخواست تخفيف شهريه.

4. تخفيف شهريه فقط به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه امكان پرداخت كامل شهريه را نداشتهو عدم تمكن مالي ايشان براي كميته تخفيف شهريه محرز باشد.

5. در صورت كامل نبودن مدارك فوق، پرونده دانشجو مورد بررسي قرار نـمي گيرد.


امور شهريه دانشگاه آزاد اسلامي  واحد انديمشکتاريخ : یک شنبه 22 بهمن 1391برچسب:شرايط و مدارک تخفيف شهريه چند دانشجويي,
ارسال توسط admin1