Catalog View چیست؟

 

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است که این view ها اطلاعاتی در رابطه با replication ، پشتیبان و طرح نگهداری پایگاه داده (db maintenance plan) یا SQL Server Agent در خود نگه نمی‌دارند.

برخی از catalog view ها سطرهای خود را از سطرهای دیگر به ارث می‌برند. به عنوان مثال sys.tables که اطلاعات مربوط به جداول موجود در وایگاه داده را در خود نگه می‌دارد، داده‌های خود را از sys.objects به دست می‌آورد. Sys.objects برای موارد دیگر یک catalog view پایه‌ای به حساب می‌آید. زمانی که یک جدول جدید در پایگاه داده ساخته می‌شود، متادیتای مربوط ازهر دو view قابل بازگشت است. اگر چه هر دوی این‌ها اطلاعات در سطح مختلفی را در رابطه با جدول به کاربر باز می‌گرداننداما فقط یک قلم ازاین داده با یک نام و یک شناسه (object_id) وجود دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت:

  • View پایه شامل زیرمجموعه‌ای از ستون‌ها و یک ابرمجموعه از سطرهاست.
  • View مشتق شده شامل یک ابرمجموعه از ستون‌ها و یک زیرمجموعه از سطرهاست.


 
توجه : از آنجایی که ممکن است در نسخه‌های آینده، اطلاعات کامل‌تری در این view ها ذخیره شوند بهتر از برای استفاده از آنها کوئری به شکل زیر باشد:

SELECT * FROM sys.catalog_view_name

 

این view ها در SQL Server به دسته‌های زیر دسته‌بندی شده است:


1.       Change Tracking Catalog Views

2.       Messages (For Errors) Catalog Views

3.       CLR Assembly Catalog Views

4.       Object Catalog Views

5.       Databases and Files Catalog Views

6.       Partition Function Catalog Views

7.       Database Mail Views

8.       Policy-Based Management Views

9.       Database Mirroring Catalog Views

10.   Resource Governor Catalog Views

11.   Data Collector Views

12.   Scalar Types Catalog Views

13.   Data Spaces

14.   Schemas Catalog Views

15.   Endpoints Catalog Views

16.   Security Catalog Views

17.   Extended Events Catalog Views

18.   Service Broker Catalog Views

19.   Extended Properties Catalog Views

20.   Server-wide Configuration Catalog Views

21.   Full-Text Search Catalog Views

22.   XML Schemas (XML Type System) Catalog Views

23.   Linked Servers Catalog Views

 


تاريخ : چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:catalog view , sysobjects,sql,
ارسال توسط