استفاده ازعملگرPIVOTبرای تبدیل مقادیر تک ستونی به چندستونی

حال این مثال را پیاده‌سازی می‌کنیم، لطفا به کوئری اولیه توجه بفرمایید :

 

SELECT s.Name ShiftName,

h.BusinessEntityID,

d.Name DepartmentName

FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory h

INNER JOIN HumanResources.Department d ON

h.DepartmentID = d.DepartmentID

INNER JOIN HumanResources.Shift s ON

h.ShiftID = s.ShiftID

WHERE EndDate IS NULL AND

d.Name IN ('Production', 'Engineering', 'Marketing')

ORDER BY ShiftName

 

 

خروجی این جدول لیستی از نام شیفت، شناسه کارمندان و نام قسمت مربوط می‌باشد. به خروجی آن توجه کنید:

 

ShiftName   BusinessEntityID   DepartmentName
Day              3                            Engineering
Day              9                            Engineering
...
Day              2                            Marketing
Day              6                            Marketing
...
Evening        25                          Production
Evening        18                          Production
Night            14                          Production
Night            27                          Production
...
Night            252                        Production
(194 row(s) affected)

 

حال برای تغییر دادن این کوئری به خروجی گزارش مورد نظر آن را به صورت زیر تغییر دهید:

 

SELECT ShiftName,

Production,

Engineering,

Marketing

FROM

(SELECT s.Name ShiftName,

h.BusinessEntityID,

d.Name DepartmentName

FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory h

INNER JOIN HumanResources.Department d ON

h.DepartmentID = d.DepartmentID

INNER JOIN HumanResources.Shift s ON

h.ShiftID = s.ShiftID

WHERE EndDate IS NULL AND

d.Name IN ('Production', 'Engineering', 'Marketing')) AS a

PIVOT

(

COUNT(BusinessEntityID)

FOR DepartmentName IN ([Production], [Engineering],[Marketing])

) AS b

ORDER BY ShiftName

 

 

خروجی این کوئری به صورت زیر خواهد بود :

 

ShiftName   Production   Engineering   Marketing
Day              79                 6                    9
Evening        54                 0                    0
Night           46                  0                    0

(3 row(s) affected)

 


تاريخ : چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:pivot , sql server , aggragate,
ارسال توسط admin2